په دې فلم کښې يو مشر اؤ هوښيار کس دَ کلى خلقو ته دَ خدائ پاک دَ فطرت په باره کښې ښودنه کوى. اؤ دَ انسان دَ پاره دَ خدائ پاک دَ بې شانه مينې په باره کښې ورته وائى!

Please login for access. Login
Please login for access. Login