زما مينه هميشه ستا د پاره وه. د دې په باؤجود چې تا ما سره بې وفائى وکړه، خو کله چې مې تۀ وموندلې…