حضرت متى د زړې لوظنامې نه ډيرې حوالې استعمال کړې دى چې دا خبره ثابته کړى چې حضرت عيسىٰ څنګه په خپل وجود کښې د مسح کړے شوى په حقله د پېشګويۍ لوظونه پوره کوى.

۵۵ - د فلم کلپونه

Please login for access. Login
Please login for access. Login