دُنيا څنګه جوړه کړے شوه؟ مونږ د کوم ځائ نه راغلو؟ خدائ پاک دا دنيا جوړه کړه، اؤ دا قيصه مونږ ته هم د دې په باره کښې وائى چې څنګه دا دنيا جوړه شوه! دا قيصه مونږ په ډير ساده انداز کښې تاسو ته پيش کوؤ