تاسو بختور يئ کله چې خلق تاسو نه نفرت کوى او د خپل مينځ نه مو شړى او درته سپکې سپورې وائى او د اِبن آدم د مريدۍ په وجه په تاسو اِلزام لګوى.

۵۵ - د فلم کلپونه

Please login for access. Login
Please login for access. Login