یوحنا رسول د دې تشریح کولو لپاره لیکلي چې عیسی د اوږدې مودې انتظار شوی مسیح دی ، په صحیفه کې وړاندوینه شوې ، او د خدای زوی. کله چې خلک په هغه باور وکړي دوی ابدي ژوند لري

۴۴ - د فلم کلپونه

Please login for access. Login
Please login for access. Login