په دې فلم کښې به تاسو دَ يو زوى قيصه اؤرئ، چا چې خپل مال حال واخستلو اؤ خپل مور پلار اؤ کورنئ يې پريښودله، اؤ دَ خپلې سيمې نه لاړو.

Please login for access. Login
Please login for access. Login