د پښتو د تلویزیوني سریال

د تلویزیونی سریال او نوړ پښتو لنډی ویډیوگاني. هر سریال څو قسمت لړی. تاسي کولاي شي چه دغه لنډی قسمت وگوري او بیایی ټول سریال تر آخرپوری کټلی شي.