مونږ هر يو کس غواړو چې خپل راتلونکے ژوند ښۀ جوړ کړو. اؤ د راتلونکى ژوند ښۀ جوړولو د پاره منډې تړې وهو. خو آيا زمونږ راتلونکے ژوند دومره اهم دے چې د هغې د پاره مونږ خپل موجود ژوند په خطره کښې واچوو؟