په دې ويډيوګانو کښې تاسو دَ عيسىٰ عليه السلام هغه مثالونه اؤ قيصئ کتلے شئ کومې چې هغۀ کړې دى. اؤ دَ هغه خلقو قيصئ هم کتلے شئ څوک چې عيسىٰ عليه السلام سره ملاؤ شول.

۱۹ - د فلم کلپونه

Please login for access. Login
Please login for access. Login