پښتو ټى وى

ټى وى اؤ ويډيو

دَ پښتنو دَ پاره مسيحى ټيلى وژن

اوس: اے پلاره چې ے په آسمان

وروسته... بے شانه دے رحيم اکبر مهربان مهربان مهربان