پښتو ټى وى

ټى وى اؤ ويډيو

دَ پښتنو دَ پاره مسيحى ټيلى وژن

اوس: زبور ۱۸

وروسته... اے پلاره چې ے په آسمان