پښتو ټى وى

ټى وى اؤ ويډيو

دَ پښتنو دَ پاره مسيحى ټيلى وژن

اوس: قدرتونه

وروسته... عيسٰی مسيح ما لټوی ما دَ ګناه نه خلاصوی