پښتو ټى وى

ټى وى اؤ ويډيو

دَ پښتنو دَ پاره مسيحى ټيلى وژن

اوس: نوی ژوند - د یوی ښځی ریښتینی کیسه

وروسته... مړونه راپورته شو