پښتو ټى وى

ټى وى اؤ ويډيو

دَ پښتنو دَ پاره مسيحى ټيلى وژن

اوس: ستر ګى نيسمه غرته له واره

وروسته... حق تعالٰى لوے بادشاه دے