پښتو ټى وى

ټى وى اؤ ويډيو

دَ پښتنو دَ پاره مسيحى ټيلى وژن

اوس: اے دَ رب خلقو راو ړئۍ

وروسته... خدايه څومره چې بې حده رحم ستا دے