پښتو ټى وى

ټى وى اؤ ويډيو

دَ پښتنو دَ پاره مسيحى ټيلى وژن

اوس: په انصاف او صداقت صحيح عادل ئې

وروسته... محمود