پښتو ټى وى

ټى وى اؤ ويډيو

دَ پښتنو دَ پاره مسيحى ټيلى وژن

اوس: ربه زما د لښکرونو خدايه

وروسته... د پيدايښت قيصه