پښتو ټى وى

ټى وى اؤ ويډيو

دَ پښتنو دَ پاره مسيحى ټيلى وژن

اوس: پاک عيسىٰ راشه سلطان عيسىٰ

وروسته... په انصاف او صداقت صحيح عادل ئې