پښتو ټى وى

ټى وى اؤ ويډيو

دَ پښتنو دَ پاره مسيحى ټيلى وژن

اوس: 4.6 په سولئ کيدل، په زړو صحيفو کښې پيشن ګويانې

وروسته... ستر ګى نيسمه غرته له واره