پښتو ټى وى

ټى وى اؤ ويډيو

دَ پښتنو دَ پاره مسيحى ټيلى وژن

اوس: ماشو مانو مسيح مهربان دے

وروسته... په وخت دَ تنګ دستئ کښې خدا‌‌‌ئ ستا آورى دُعا