پښتو ټى وى

ټى وى اؤ ويډيو

دَ پښتنو دَ پاره مسيحى ټيلى وژن

اوس: زمونږ ګناه دَ پاره عيسٰی نثار شولو

وروسته... تږې هوسۍ چې بے اوبو