پښتو ټى وى

ټى وى اؤ ويډيو

دَ پښتنو دَ پاره مسيحى ټيلى وژن

د حضرت داؤد زبورونه

دا زبورونه په حضرت داودﺀ باندې نازل شوې کتاب “زبور شريف” نه اخستے شوې دې. او مونږ ستاسو دَ پوهى او خوند دَ پاره دا زبورونه په پښتو شاعرئ کښې اړولى دې. په دې زبورونو کښې به تاسو د خدائې پاک د ثناء، صفت او دَ هغه دَ لويۍ په باره کښې اورئ چې حضرت داودﺀ به دُ

واورئ / ساتلو

  • په انصاف او صداقت صحيح عادل ئې

  • په وخت دَ تنګ دستئ کښې خدا‌‌‌ئ ستا آورى دُعا

  • حق تعالٰى لوے بادشاه دے

  • خدايه څومره چې بې حده رحم ستا دے

  • ربه زما د لښکرونو خدايه

  • رب دے حليم او مهربان که وى قهار هم دے صابر

  • د خلاصى شوق مې په زړۀ کښې رابرسير دے

  • په آئين باندې قايم ستا د جلال يم

  • بے شانه دے رحيم اکبر مهربان مهربان مهربان