پښتو ټى وى

ټى وى اؤ ويډيو

دَ پښتنو دَ پاره مسيحى ټيلى وژن

نوی ژوند - د یوی ښځی ریښتینی کیسه

مریم مجدلیه یوه دوست ته خپل کيسه کوی چه څنګه عیسای مسیح د هغه ژوند او د نورو هم ژوند تبدیل وکړ.