پښتو ټى وى

ټى وى اؤ ويډيو

دَ پښتنو دَ پاره مسيحى ټيلى وژن

د موسیقی په کتگوری کی د لانډینی لیست څخه انتخاب کري

لس رڼگارڼگ سنډری چی د پښتنو لخواه د ۲۰۱۵ په کال کی جوړ شوی دي او د عیسی میسح په ستاینه کی دی