پښتو ټى وى

ټى وى اؤ ويډيو

دَ پښتنو دَ پاره مسيحى ټيلى وژن

د خدائ پاک د مينې قيصه

١٧ قيصې

واورئ / ساتلو