پښتو ټى وى

ټى وى اؤ ويډيو

دَ پښتنو دَ پاره مسيحى ټيلى وژن

الله مينه دے

په دې فلم کښې يو مشر اؤ هوښيار کس دَ کلى خلقو ته دَ خدائ پاک دَ فطرت په باره کښې ښودنه کوى. اؤ دَ انسان دَ پاره دَ خدائ پاک دَ بې شانه مينې په باره کښې ورته وائى!