پښتو ټى وى

ټى وى اؤ ويډيو

دَ پښتنو دَ پاره مسيحى ټيلى وژن

ستا نه ژار شم

زما مينه هميشه ستا د پاره وه. د دې په باؤجود چې تا ما سره بې وفائى وکړه، خو کله چې مې تۀ وموندلې...