پښتو سى ټى وى

ټى وى اؤ ويډيو

دَ پښتنو دَ پاره مسيحى ټيلى وژن

اوس: ۱۵. دفن کيدل اؤ دوباره ژوندى کيدل

وروسته... Pa Khir Raghly